Privacyverklaring

PRIVACYBELEID
Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die praktijk Willem Trip (hierna: “de organisatie”) verwerkt van haar deelnemers, cliënten, leden of andere geïnteresseerden.
Indien je persoonsgegevens aan de organisatie verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

VERANTWOORDELIJKE
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Qooch
Zonnehof 2 A
3811 NC Amersfoort
Tel: 06-29520886
KvK: 76805263
De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via info@qooch.nl

GEGEVENS
Welke gegevens verwerkt de organisatie en voor welk doel?
In het kader van jouw consult worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
1. a) voor- en achternaam
2. b) e-mailadres
De organisatie verwerkt de in sub a) en b) genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
-De organisatie gebruikt je naam en emailadres die je invult in het contactformulier op de website om je persoonlijk te kunnen benaderen en je te informeren over wat zij voor je zou kunnen betekenen. Wanneer als gevolg hieruit een consult volgt dan word je gevraagd om aanvullend een digitale vragenlijst in te vullen (anamnese). Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de organisatie een dossier aanlegt waarin de bovenstaande gegevens worden opgenomen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. De organisatie heeft als enige toegang tot de gegevens in je dossier. De organisatie heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit je dossier kunnen indien nodig, alleen voor de volgende doelen gebruikt worden:
-Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
-Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid van de organisatie.
-Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
-Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de organisatie een factuur kan opstellen.
-De organisatie kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.

BEWAARTERMIJNEN
De organisatie verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je consult en tot maximaal 7 jaren na afloop van dit consult. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de organisatie de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.
Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
– Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de organisatie passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
– Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de organisatie gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de organisatie. Met de bewerkers heeft de organisatie een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming info@qooch.nl kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.

INZAGERECHT, VERWIJDERING, VRAGEN OF KLACHTEN
Via de administratie info@qooch.nl kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De organisatie zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de organisatie je verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.
– Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de administratie info@qooch.nl. De organisatie zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de organisatie je hiervan op de hoogte brengen.
– Indien je klachten hebt over de wijze waarop de organisatie je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming info@qooch.nl . Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl ) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.
– Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze administratie info@qooch.nl

WIJZIGINGEN
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.