Algemene voorwaarde

ALGEMEEN – Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen Qooch en zijn cliënt inzake behandeling en/of het leveren van diensten. – Als je gebruik maakt van de informatie van en/of diensten van Qooch c.q. www.qooch.com geef je aan akkoord te gaan met de volgende voorwaarden. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Qooch voor de uitvoering waarvan door Qooch derden dienen te worden betrokken. – Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. DEFINITIES – Qooch, gevestigd te Amersfoort, ingeschreven bij de KvK te Utrecht onder nummer 76805263. De Algemene Voorwaarden zijn onder hetzelfde nummer bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd. Uitsluitend deze algemene voorwaarden gelden. Afwijkende voorwaarden worden niet geaccepteerd. –Qooch behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de toekomst te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze bekend zijn gemaakt door Qooch. – Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. – Ten minste één mederwerker van Qooch is in het bezit van onder andere het diploma Medische Basiskennis, Psychosociale Basiskennis, het diploma Trainer Hormoonfactor en het diploma Orthomoleculaire Vitamine Coach aan het Opleidingsinstituut voor Preventieve en Functionele Geneeskunde (OPFG) te Vianen. – Cliënten zijn natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de therapeut inroepen en/of van de website www.qooch.nl gebruikmaken. – Website www.qooch.nl is eigendom van Qooch. AANSPRAKELIJKHEID –Qooch streeft naar een zo hoog mogelijke vorm van kwaliteit. Desondanks kan Qooch geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Qooch is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Qooch is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd. – Indien Qooch aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Qooch beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. – Indien een vordering jegens Qooch niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig is gemaakt, komt deze rechtsvordering, na het verstrijken van het jaar, te vervallen. – Qooch is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. – Qooch is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door hem geadviseerde supplementen. De leverancier van deze supplementen is hiervoor verantwoordelijk. Qooch zal zover het in zijn vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen. – De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Qooch. GEHEIMHOUDING, DOSSIER EN INZAGERECHT – Qooch zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van het traject vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover Qooch daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen. Zie ook het Privacybeleid op www.qooch.nl . – Copyright: Al het door Qooch vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Qooch niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites op producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is. – Het eigendom van door Qooch verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van de organisatie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan de organisatie hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is de organisatie gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen. BEHANDELING – De overeenkomst tussen Qooch en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van het traject. – Qooch zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op Qooch rust een inspanningsverbintenis. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. – Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het traject, tijdig aan Qooch worden medegedeeld. – Qooch heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. – Indien door Qooch of door Qooch ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de cliënt of een door de cliënt aangewezen locatie, draagt de cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. ANNULEREN – Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 48 uur voor het traject –weekenddagen niet meegeteld– te worden afgezegd. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak is de cliënt 100% van de afspraakkosten verschuldigd. – Bij het onverhoopt niet doorgaan van een afspraak door annulering van de zijde van Qooch, is de cliënt uiteraard geen kosten verschuldigd. – Bij het niet doorgaan van een afspraak is Qooch op geen enkele manier aansprakelijk voor eventueel geleden schade door cliënt. BETALINGSVOORWAARDEN – Betaling dient steeds te geschieden na de afspraak, binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Qooch aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. – Bij een niet-tijdige betaling is cliënt van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Deze rente is gelijk aan de geldende wettelijke rente. – Indien Qooch zijn vordering op een cliënt ter incasso uit handen geeft, is de cliënt alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd. Hierbij worden de buitengerechtelijke incassokosten door partijen gefixeerd op 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van € 25,00 exclusief omzetbelasting. – Cliënt dient eventuele bezwaren tegen de factuur van Qooch binnen twee weken na factuurdatum aan Qooch schriftelijk kenbaar te maken. Bij gebreke hiervan wordt de cliënt geacht in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag. BEEINDIGING OVEREENKOMST – Tenzij anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van het traject. – Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien; – De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen. – Voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen. – Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Qooch zal Qooch in overleg met de cliënt zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de cliënt toerekenbaar is. – Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Qooch extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de cliënt in rekening gebracht. De cliënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Qooch anders aangeeft. VRIJWARING – De cliënt vrijwaart Qooch voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Qooch toerekenbaar is. – Indien Qooch uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden Qooch zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. – Mocht de cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Qooch zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van organisatie Qooch en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de cliënt. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN – Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Qooch partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. – De rechtbank Utrecht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. – Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.